Maa- ja ehituskorraldus

DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneering – on kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja külade
olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega
territooriumi osadel. Kinnisomandile võib planeeringu alusel seada seadusest
tulenevaid maakasutus- ja ehitustingimusi ning kitsendusi. Detailplaneering
koostatakse lähiaastate ehitustegevuseks ja on maakasutuse aluseks valla
või linna territooriumi osa kohta.
Planeeringute koostamist reguleerib Planeerimisseadus.

Detailplaneeringu eesmärgid on:

 • planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;
 • krundi ehitusõiguse määramine;
 • krundi hoonestusala piiritlemine;
 • tänavate maa-ala ja liikluskorralduse määramine;
 • haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
 • kujade määramine;
 • tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine;
 • keskkonnatingimuste seadmine;
 • servituutide vajaduse määramine;
 • muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste
  ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.